Şenay Gökbayrak

Şenay Gökbayrak

Dr. Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Doğum Tarihi: 30.01.1977

Akademik Eğitim:

2002-2006: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Programı

Doktora Tezi: Gelişmekte Olan Ülkelerden Gelişmiş Ülkelere Nitelikli İşgücü Göçü ve Politikalar - Türk Mühendislerinin “Beyin Göçü” Üzerine Bir İnceleme

1999-2002: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

1995-1999 : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Lisans Programı

İlgi Alanları: Sosyal politika ve risk grupları, sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, kadın, çocuk ve genç işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hekimlik politikaları, uluslararası göç politikaları

Yayınları:

Kitap: Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları,Tezler Dizisi: 12, Temmuz 2003 (Yüksek Lisans Tezi)

Makaleler:

“Uluslararası Göçler ve Kadın Emeği”, Çalışma Ortamı, Sayı:86, Mayıs-Haziran 2006, s:15-17.

“Sosyal Güvence Arayışında Yeni Bir Uzlaşıya Doğru: Enformel Sektör İçin Geliştirilen Sosyal Koruma Modeli Olarak Mikro Sigorta Üzerine Bir İnceleme”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl:6, Sayı:23, Temmuz-Eylül 2005.

“Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak Sosyal İçerme Politikaları”, Çalışma Ortamı, Sayı:80, Mayıs-Haziran 2005.

“Orman İşçilerinin Çalışma Koşullarından Kaynaklı Risk Faktörleri Üzerine Bir İnceleme”, Çalışma Ortamı, Sayı:78, Ocak-Şubat 2005.

“Belediyelerdeki Taşeron Uygulamaların Çalışanlar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Risk Analizi,” Emek Araştırma Dergisi, 2005/ I.

“Beyin Göçünün Göç Veren Ülkeler Üzerindeki Etkilerine ve Politik Yaklaşımlara İlişkin Güncel Tartışmalar”, Çalışma Ortamı, Sayı:75, Temmuz- Ağustos 2004.

“Çağdaş Hekimlik Yaklaşımda Sosyal Hizmet ve Toplum Katılımının Önemi”, Çalışma Ortamı, Sayı:74, Mayıs-Haziran 2004 ( Prof.Dr.A.Gürhan Fişek ile birlikte).

“Sosyal Hekimlik Politikaları İçinde Doğum Hekimliği ve Etiğin Yeri, (ed:Beksaç, m.s), Doğum Hekimliği: Maternal- Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, Ankara:Medical Network,2004( Prof.Dr.A.Gürhan Fişek ile birlikte).

“Çalışan Kadınlar ve Üreme Sağlığı Üzerindeki Riskler”, Çalışma Ortamı, Sayı:72, Ocak-Şubat 2004.

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar”, Sayı:71,Çalışma Ortamı, Kasım –Aralık 2003.

“Belediyelerce Sunulan Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi Çerçevesinde Taşeronluk ve Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, TTB Yayınları, Sayı:16, Ekim-Kasım, Aralık 2003.

“Küreselleşme ve İş Sağlığı-Güvenliği”, Tes-İş Dergisi İş Sağlığı Güvenliği Özel Sayısı, Aralık 2003.

“Belediyelerce Sunulan Hizmetlerin Özelleştirilmesinde Farklı Ülke Deneyimleri”, Emek Araştırma Dergisi, 2003/1., Haziran 2003.

“Enformel Sektöre Yönelik Sosyal Koruma Modelleri”, Mülkiye Dergisi, No: 239, 2003.

“Yoksulluğa Karşı Bir Strateji Olarak Enformel Sektörde Kadının Çalışması ve Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma Modelleri”, Türkiye İnsan Hakları Konferansı 2002 Bildirileri, Ürgüp Göreme, Mayıs 2003.

“Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma Modelleri”, İktisat Dergisi, Sayı:430, 2002.

“Avrupa Birliği’nin Sosyal Boyutu”, Çalışma Ortamı, No:63, Temmuz-Ağustos 2002.

Katkıda Bulunduğu Ders ve Seminerler:

İşsizlik, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Semineri( A.Ü SBF, ÇEEİ Bölümü, III ve IV. Sınıf)

Beyin Göçü Semineri ( A.Ü SBF, ÇEEİ Bölümü, IV. Sınıf)

Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar (A.Ü SBF, ÇEEİ Bölümü, III. Sınıf)

Sosyal Hekimlik Politikaları (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÇEEİ Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı) Prof. Dr. A. Gürhan Fişek ile birlikte
Sosyal Dışlanma (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÇEEİ Ana Bilim Dalı, Doktora Programı) Prof. Dr. A. Gürhan Fişek ve Dr. Seyhan Erdoğdu ile birlikte

Katılınan Uluslararası Konferans ve Seminerler:

TASSA(Turkish American Scientists and Scholars Association) Annual Conference, 19-20 February 2005, Washington D.C, Brain Drain to Brain Gain”, Poster Sunumu.

Seminar on Occupational Health and Safety Systems(İş Sağlığı Güvenliği Sistemleri Semineri), 23-24 Şubat 2005, Ankara.

Seminar on OHS Prevention Culture, OHS Management Systems, Major Industrial Accidents and Asbestos, EU Commission, TAIEX,23-24 May 2005, Ankara.

7th. World Conference on Injury Preventetion and Safety Promotion, June 6-9, 2004, Vienna, Austria, KOBİ’lerde Çalışan Çocuklarda İş Kazaları, Poster Sunumu.

III. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Bölgesel Konferansı, 13-15 Ekim 2003, Ankara, “Çalışan Kadınlar ve Üreme Sağlığı Üzerindeki Riskler”, Tebliğ Sunumu.

The Youth Seminar : Balkan-Area Future Without Fear”, issued by The Institute For Migration Issues, 12-19 December 2003, İstanbul.

II. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Bölgesel Konferansı, 9-11 Ekim 2002, Ankara,“Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar”, Tebliğ Sunumu.

Yabancı Dil:
İngilizce (İleri Düzey) , Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Okulu.
İspanyolca (İleri Düzey), A.Ü. TÖMER(Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi).

Üyesi Olunan Dernekler: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı gönüllüsü

Mülkiyeliler Birliği Vakfı

TASSA(Turkish American Scientists and Scholars Association).