Kaynaklar

  Çocuk Emeği »

  • Anti-Slavery International
   ASI dünyanın her yerinde yerel , ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan, sadece kölelik karşıtı ve insanların kötüye kullanılması ile ilgili çalışmalar yaparak insanları kölelik sisteminden kurtarmayı amaç edinen bir orgüt…
  • Casa Alianza
   Bağımsız çalışan ve kar amacı gütmeyen bir örgüt olan Casa Alianza , kendini sokak çocukları ve onların rehabilitasyonuna adamış ve bir çok ülkede çalışmalar yapmaktadır…
  • CHILD ABUSE PREVENTION NETWORK
   CAPN, çocuk suistimalini önleme ağı Life Net’in (Life Network Engineering Technologies Inc.) amiral gemisi durumundadir. 1995’te kurulan bu ağ, şu an ayda 30.000’in üzerinde ziyaretçiye hizmet veriyor…
  • CHILD CENTRE FOR CHILDREN AT RISK AT BALTIC SEA REGION
   Çocuk Merkezi, bölgesel yardım toplayarak Baltık Denizi kıyısında risk altında yaşayan çocuklara düzenlediği çeşitli aktivitelerle destek veriyor…
  • Child Labor in Asia
   1985 yılında Asya’da yaşayan çocuk işçilere destek vermek amacıyla kurulan CWA başlangiçta 5 örgütten oluşan küçük bir grupken şimdi 50’nin üzerinde örgütle 14 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor…
  • Child Labour Coalition
  • Child Labour Inquiry
   Hindistan’da çocuk işçiliği sorunları, ne kadar çocuk hangi sektörde çalışıyor, çocukların çalışması nasıl kaçınılmaz oluyor, çocuk işçilere yönelik uygulanan politikalar…
  • Child Rights International Network
   Küresel bir bilgi ağı olan CRIN, çocuk hakları ve çocuk hakları konusunda çalışma yapan uzman örgütler hakkında bilgi sunuyor…
  • Child Workers in Asia
   Asya’daki çocuk işçileri destekleyen bir grup. Başlangıçta 5 örgütten oluşan bir grupken şimdi 14 ülkede destekleme çalışmalarını sürdürüyor…
  • Child Workers in Nepal Concerned Centre
   1987’de çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusunda araştırma yapmak amacıyla kurulan CWIN, sokak çocukları, çocuk yaşta evlilik, çocukların ticari bir araç gibi pazarlanması ve seks ticaretinde kullanılmalarına karşı çalışmalar yapıyor…
  • CRIME AGAINST CHILDREN RESEARCH CENTER
   CCRC çocuğun doğumundan 17 yaşına kadar ve onlarun aile içinde ya da dışında , bilinen ya da bilinmeyen hukuk kurallariyla işlediği suç ve mağduriyetiyle ilgileniyor….
  • Devlet İstatistik Enstitüsü- Çocuk Emeği İstatistikleri
   (1999 yılı, İngilizce raporu)
  • Devlet İstatistik Enstitüsü- Çocuk Emeği İstatistikleri
   (1999 yılı, Türkçe raporu)
  • EUROPEAN FORUM FOR CHILD WELFARE
   Çocuk, refah, sosyal güvenlik, çocuk refahı başlıkları adı altında web sitelerini veriyor…
  • Fight Against Child Labour and Exploitation
   Çocuk işçilerle ilgili faaliyetleri tartışmak, yayımlamak, planlamak, ve faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için oluşturulmuş bir proje…
  • Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
   Hazirlıkları 1982 yılında başlayan ve kurumsallaşmasını 1986 yılında gerçekleştiren Fişek Enstitüsü , hükümet dışı bir kuruluş olup, Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü ile onun uzmanlık kuruluşu olan 1997 yılında açılan Fişek Enstitüsü Ç
  • FOCAL POINT AGAINST SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN
  • Free the Children International
   Çocuklara yardım amacıyla olusturulan ve uluslarası bir ağ olan FC yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme ve liderlik vasıflarıyla faaliyetlerini sürdürüyor…
  • Global March Against Child Labor
   Tüm çocuk haklarının korunması ve gelişmesini sağlamak amacıyla çocuk işçiliğine karşı dünyanın her tarafından katılımla gerçekleştirilen bir yürüyüş…
  • INTERNATIONAL CENTRE FOR MISSING AND EXPLOITED CHILDREN
  • INTERNATIONAL HUMANITARIAN CAMPAIGN AGAINST THE EXPLOITATION OF CHILDREN
   Esas hedefi her yetişkinin yeryüzündeki her çocuğu koruma sorumluluğunu kazandırmak olan IHCAEC , bunu sağlamak amacıyla 4 Mayis 2001’de harekete geçerek çeşitli kampanyalar başlattı…
  • International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)
   Çocuk işçileri elimine etme programı ile ilgili bir rapor bulunuyor…
  • INTERNATIONAL SOCIETY FOR PREVENTION OF CHILD ABUSE AND NEGLECT
   1977’de kurulan ISPCAN , birçok disiplinden oluşan bir örgüt olmakla beraber , tüm dünyada çocuk istismarı ve suistimalini önlemek için çalışmalar yapıyor….
  • Kids Can Free the Children
   FTC, çocuklara yardim etmeyi amaç edinen yerel , ulusal , uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları temsil eden uluslararası bir ağ…
  • New Internationalist Magazine-292nd issue on Child Labor
   Dünyada tahminen 250 milyon işçi uluslararası organizasyonda görünüyor fakat bunların içinde çocuk işçileri kapsayan bir örgüt bulunmuyor. Istatistikçilere göre bu durum saklanıyor özellikle başkalarının evinde hizmetçilik yapan kızlar değerlendirilm
  • Oxfam Community Aid Abroad
   OXFAM topluluğu yardım ve kalkınmayı hedef almış, Avustralya da faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bağımsız bir örgüt olarak faaliyetlerini sürdürüyor…
  • Protection Project
   Odak noktası insanların alınıp satılması , çocuk işçiler, insan hakları, kadınların gücünün arttırılması , medeni toplum yapısının gelişmesi ve kırsal kesime yayılmasını sağlamak olan TPP, dünyanın her yerinde çalışmalarıyla rehberlik ediyor…
  • Save the Children
  • TIME-ASIA.COM
   Daha çok Asya’daki iş haberleri ve diğer olaylarla ilgili sürekli yayın yapan TIME güçlü, seçkin ve güvenilir bir kaynak…
  • TITU – Campaing to STOP CHILD LABOR
   1949 ‘da oluşturulan ICFTU, birçok ülkeden oluşan üyesiyle 5 kıtada işçi haklarını korumak ve savunmak, çevre ve çocuk işçiliği gibi konularda çalişmalar yaparak üye olmaya uygun ülkeleri araştırıyor ve onlara eğitim veriyor…
  • United Nations Children's Fund (UNICEF)
   Kız çocuklarının eğitimi, bağışıklık kazandırma, çocukları koruma ve hayatta kalmalarını sağlama , çocuğun aile içindeki yeri gibi konulara öncelik veren UNICEF çeşitli projelerle faaliyetlerine sürdürüyor…
  • Working Children
   Dünya üzerinde yaşayan tüm çocukların, yetişkinlerle ortaklık içerisinde onların haklarını eşit ölçülerde korumak için deneyim ve uygulamaları ile öncülük ediyor…
  • Wounded Children

  Ergonomi »

  • AGRICULTURAL ERGONOMICS RESEARCH CENTER
   Tarım alanında düzensizliklerin önlenmesi için ergonomi yaklaşımının geliştirilerek uygulanması ve öğrenilmesi, bu uygulamaların ve ekipman tasarımlarının değerlendirilmesini sağlamak amacındadır.
  • AN EXTENSIVE COLLECTION OF ERGONOMICS MATERIALS
   Ergonomi ile ilgili tam hizmet veren ergoweb, yeni yazılım çözümleri de sunarak profesyonel danışmanlık, eğitim ile yararlı ve güvenilir bilgi sağlıyor..
  • BOARD OF CERTIFICATION IN PROFFESSIONAL ERGONOMICS
   1990’da kurulan BCPE, insan ergonomisinin uygulanması içerisinde özel kitleleri inceleyerek eğitim ve uzmanlığını gösteren bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir örgüttür.
  • Center for Industrial Ergonomics
   CIE’nin araştırma ve eğitim faaliyetleri toplum, örgüt, bilgi ve teknolojiyi iş te birleştirip ergonomi ve güvenlik yönetimi ile verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yöneliktir.
  • Cornell University Ergonomics
   Donanım, yazılım ve iş çevresi ergonomisi tasarımını geliştirerek kullanım değerini yükseltmeye odaklanan CHFERG, toplum refahı, başarımı ve sağlığını ergotecture yaklaşım içerisinde arttırmanın yollarını arıyor…
  • CORNELL UNIVERSITY, ERGONOMICS PROGRAM
   Donanım, yazılım ve iş ortamı ile ilgili ergonomi tasarımı geliştirerek kullanım değerini yükseltmeye odaklanan CHFERG, toplum refahı, başarımı ve sağlığını ergotecture yaklaşım içerisinde arttırmanın yollarını arıyor…
  • Ergonomics Society
   Kurumun üyeleri, toplantıları, faaliyetleri, tarihçesi, personeli, bilgi kaynaklarına ait bilgiler bulunuyor…
  • ERGONOMICS SOCIETY OF SOUTH AFRICA
   Resmi olarak 1985 yılında oluşturulan ESSA içerisinde akademisyenler, kişisel olarak ergonomi ile ilgilenen insanlar, tarım, ticaret, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok disiplinden insanın katılımı söz konusudur…
  • ERGOTECH ERGONOMICS CONSULTANTS, ZA
   ERGOTECH ergonomi konusunda ayrıntılı, hızlı ve verimli hizmet sunarak danışmanlık ediyor…
  • http://www.usernomics.com/index.html
   işinde hızlı, verimli ve faydalı çalışan ürün geliştirmede uzmanlaşan danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir. Kullanıcı için arayüz tasarımı, insan faktörleri ve işyeri ergonomisi konularında çalşıyorlar…
  • HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS SOCIETY
   HFES, plan ve sistem tasarılarının uygulanabilir olmasını sağlayarak insan yaşamının karakteristiklerine dair bilgiyi keşfetmek ve değiştirerek gelişmesine yardımcı olmak amacındadır….
  • Human Factors and Ergonomics Society
   HFES, plan ve sistem tasarılarının uygulanabilir olmasını sağlayarak insan yaşamının karakteristiklerine dair bilgiyi keşfetmek ve değiştirerek gelişmesine yardımcı olmak amacındadır….
  • INDUSTRIAL ERGONOMICS GROUP-THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
   1968’den beri EIAC 170.000’in üzerinde absrakttan oluşan eşşiz bir koleksiyonla ergonomi ve insan faktörü alanında ayrıntılı bilgi hizmeti sağlıyor…
  • INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL ERGONOMICS
   1986 yılında kurulan IOE, Sanayii, ticaret, profesyonel işçi örgütleri, araştırma konseyleri, kamu kesimi ve hükümet gibi alanlarda çalışmalarda bulunuyor…
  • International Ergonomics Association
   IEA, ergonomi bilim ve uygulamaları özenle hazırlamak ve uygulamaya geçirmek, toplum katkısını artırarak ve uygulama alanını genişleterek yaşam kalitesini yükseltmek istemektedir…
  • International Journal of Industrial Ergonomics
   IJIE, endüstriyel ve iş ergonomisi, sistem tasarımı, araç-gereçler, insan başarımı ölçüm ve modellemeleri, insan verimliliği, teknolojik kompleks sistemler içerisinde insan ve emniyet konusunu kapsamaktadır.
  • INTERNATIONAL SOCIETY FOR OCCUPATIONAL ERGONOMICS AND SAFETY, ISOES
   Çevre, atık,insan hakları, sağlık, hayvanlar, çocuk işçiler, eşcinsellik, politikalar ve yayınlarla ilgili linkleri içeriyor…
  • İTÜ ERGONOMİ KLÜBÜ
  • NORVEGIAN ERGONOMICS SOCIETY
   NES, akademisyen, doktor, öğrenci ve bireysel olarak ergonomi ile ilgilenen insanlar için birçok disiplinden oluşan uzman bir kuruluştur…
  • OFFICE ERGONOMICS, USA
   Ofis çalışanları, ergonomi bilgisi ve ergonomi komisyon üyeleri hakkında da bilgi içeriyor…
  • University of Michigan Center for Ergonomics
   UMCE, insanların birbirini iş, taşımacılık, savunma, günlük yaşam, eğitim ve boş zamanlarında nasıl etkilediklerini aktarmaya adamış bir merkezdir. İnsan yaşamı ve başarımının iyiye gitmesi için çalışıyor…

  İş Hijyeni »

  • American Board of Industrial Hygiene
   ABIH, endüstriyel hijyenin öneminin anlaşılması ve gelişmesi için 1960’tan beri varliğini sürdürüyor …
  • AMERICAN CONFERANCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS
   Profesyonel bir topluluk olan ACGIH işçi sağlığından güvenliğine,eğitimden geliştirmeye bilimsel ve teknik bilginin yayılmasını sağlıyor…
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists
   Profesyonel bir topluluk olan ACGIH, işçi sağlığından güvenliğine, eğitimden geliştirmeye bilimsel ve teknik bilginin yayılmasını sağlıyor…
  • American Industrial Hygiene Association
   AIHA, iş ve çevre sağlığı konularında profesyonel hijyen uygulamalarına ihtiyaç duyan yönetim, işçi, akademik enstitü ve bağımsız organizasyonlara hizmet veren en büyük uluslararası kuruluştur…
  • AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION
   AIHA, iş ve çevre sağlığı konusunda profesyonel hijyen uygulamalarına ihtiyaç duyan yönetim, işçi, akademik enstitü ve bağımsız organizasyonlara hizmet veren en büyük kuruluştur…
  • Annals of Occupational Hygiene
   Iş hijyenine tarihsel olaylar çerçevesinde yer veren AOH, işten kaynaklanarak sağlığı tehdit eden riskleri ve tehlikeleri araştıran dünyadaki süreli yayinlarin başinda gelir. AOH, özellikle bilinen izleme , yönetim ve risk kontrolü ile ilgilenir
  • AUSTRALIAN INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HYGIENISTS, AIOH
   AIOH 1979 yılında oluşmaya başlamış ve 1988’de Victorya’da birleşmiştir. Konsey oyla seçilmiş bir başkan, sekreter, veznedar ve üç meclis üyesinden oluşuyor. Enstitünün genel hedefi iş çevresi ve sağlığını tehdit eden tehlikeleri elimine etmektir…
  • British Institute of Occupational Hygienists (AIOH)
   AIOH 1979 yılında oluşmaya başlamış ve 1988’de Victorya’da birleşmiştir. Konsey, oyla seçilmiş bir başkan , sekreter, veznedar ve üç meclis üyesinden oluşuyor. Enstitünün genel hedefi iş çevresi ve sağlığıni tehdit eden tehlikeleri elimine etmekti
  • British Occupational Hygiene Society
   İş ve çevre sağlığı ile hijyeni sağlamak için destek ve koruma amacındadır. Kamu ve uzmanlar için başarılı uygulama ve satandartların gelişmesini sağlamak hedefleri arasındadır…
  • BRITISH OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY
   BOHS, birçok disipline ait bilgiye sahip bir kurumdur. Iş ve çevre sağlığı ile hijyenin sağlanmasini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur…
  • CANADIAN REGISTRATION BOARD OF OCCUPATIONAL HYGIENISTS, CRBOH
   CRBOH iş hijyenistleri ve iş hijyeni teknolojistleri için profesyonel standartlar belirleyen Kanada’nın kar amacı gütmeyen ulusal örgütüdür…
  • DUTCH OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY
   580’e yakın üyeye sahip olan NVVA , 1983’te kuruldu. İş te ilgi odağı olan birçok etmenin iş hijyeni maddelerine göre bilimsel olarak uygulamasına ve işçi sağlığına katkıda bulunuyor.
  • FINNISH OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY
   Kuopion çevre sağlığı ve iyi yaşam alanında isim yapmış bir üniversitedir. Özellilke dayanıklılık, biyoteknoloji, yaşam bilimi, ilaç konusuyla ilgilenmektedir…
  • Industrial Hygiene on the WWW
   Endüstriyel hijyenle ilgili yönlendirme yapan ve birçok adresi içeren bir site…
  • INDUSTRIAL SAFETY AND HYGIENE NEWS ONLINE
   Kişisel koruma ekipmanları, kimyasal madde denetimi, eğitim, tehlikeli madde kontrolü, ilk yardım gibi konularda çalışmalarda bulunuyor…
  • International Occupational Hygiene Association
   IOHA, 1987’den beri dünyanin her yaninda iş hijyenin gelişmesi için faaliyetlere rehberlik ediyor. 20’den çok üyeden oluşan bir örgüt olmakla beraber , 20.000’in üzerinde hijyenist örgüt adına çalışmalarda bulunuyor…
  • İŞ HİJYENİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI- REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ
   Refik Saydam Hıfsızsıhha Merkezi Başkanlığı , ülkemizde halk sağlığının korunmasına yönelik üretim, kontrol, ve tanı ile ilgili temel labaratuvar hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş ulusal referans labaratuvarıdır.
  • ISRAEL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE
   50’nin üzerinde organizasyon ve kanun temel alınarak kurulan IIOSH, Israil’in iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili çalışma yapan ulusal enstitüsüdür…
  • NEW ZEALAND OCCUPATIONAL HYGIENE SOCIETY, INC.
   1994’te resmen kurulan NZOHS, bu tarihe kadar resmi olarak iş hijyenistlerinin dikkatini çekmiyordu. Buna rağmen küçük bir grup buluşup gayri resmi olarak anekdotlerı takas yoluyla paylaşıyorlardı…
  • OCCUPATIONAL HYGIENE ASSOCIATION OF ONTARIO
   OHAO , iş hijyenistleriyle beraber sağlık ve güvenlik ile ilgilenen diğer insanları temsil eder. Kurum aktiviteleri esnasında herşeyden önce Ontario içinde , üyeler uzmanlık alanında sınırsızdir.
  • OCCUPATIONAL HYGIENE: EVALUATION OF THE WORK ENVIRONMENT
   İş yerindeki potansiyel tehlikeleri ortaya çıkarmak için uygulanan , iş gözetimi aktif programı, monitoring, gözlem, değerlendirme ve kontrol aşamalarını kapsar…
  • YAHOO! GROUPS: UK OCCUPATIONAL HYGIENE E-MAIL LIST