SSK İlaç talimatnamesi

TTB Merkez Konseyi üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüştü. Türk Tabipleri Birliği’nin talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 23 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen görüşmede TTB Merkez Konseyi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı’na işçi sağlığı ve işyeri hekimliği, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve SSK İlaç Talimatnamesi başta olmak üzere çeşitli konuları içeren
bir dosya sunarak görüşlerini aktardı.