Kanser Yapıcı Mesleki Etkenler

Kanser oluşturan ve ölüme neden olan etken ve faktörler dünyanın çeşitli bölgelerinde ve toplumlarında geniş ölçüde değişiklik gösterirler. Ancak kanser oluşmasında, geleneksel beslenme alışkanlıkları, sosyal davranışlar, mesleki maruziyet, coğrafya, ırk ve öteki genetik faktörlerin rolü olduğu tek bir nedenin suçlu tutulamayacağı bilinmelidir (1) .

Mesleki kanserlerin araştırılmasının tarihçesi Percival Pott ile başlar. Percival Pott ilk kez 1775 yılında baca temizleyicilerinin skrotum kanserlerine neden olarak isi saptamış ve bu maddeye dikkat edilmesini istemiştir (1,2) . 1982’de Butlin gençlerde görülen skrotum ve cilt kanserlerinin nedeni olarak kömür katranı, madeni yağları tanımlamıştır. 18952de Rhen boya sanayinde mesane kanserinin çokluğuna dikkati çekmiş ve hastalığı tanımlamıştır. 1915’de Yamawa ve Ichikawa tavşan kulağında kömür katranı ile tümör oluşturmuşlardır(1) . Daha sonraları 1930’larda birçok polisklik hidrokarbonların bu konuda aktif bileşikler olduğu saptanmıştır(2).

Son yıllarda yapılan yapılan araştırmalar, çevremizde çok sayıda kanserojen maddenin bulunduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Çevresel kanserojenlerin tipik örneği ise endüstriyel etkenler ya da endüstriyel kanserojenlerdir(1) . İnsanlardaki kanserlerin yüzde beş kadarının mesleki maruziyet sonucu meydana geldiği kabul edilmektedir. Uluslar arası Kanser Araştırma Ajansının (IARC) raporlarına göre, bugüne kadar insanda kanser yaptığı kesin olarak ortaya konmuş en az 30 madde ya da etken vardır. Bunlar arasında arsenik, Nikel, Krom, Asbest, Benzen, İyonizan radyasyon vb. sayılabilir. Bu maddeler arasında Nikel’in kansere neden olduğu konusundaki bilgiler son yıllarda netlik kazanmıştır. Ayrıca metal kesme ve torna işlemlerinde kullanılan soğutucu yağların bazılarının kullanımı sırasında nitrozamin oluşması nedeniyle kansere yol açtığı konusunda da son yıllarda bazı bilgiler ortaya çıkmıştır.

Mesleki maruziyet ve kanser ilişkileri konusunda son yıllarda ilgi çeken bir diğer nokta da, çalışan kişinin yakınlarında kanser riskinin yüksek olmasıdır. Asbestle ilgili işlerde çalışanların karşısında akciğer kanseri olasılığının artışı ve çocukluk çağı lösemileri ile baba mesleği ilişkisi son zamanlarda üzerinde çok çalışılan konulardır(3) .

Burada (en az bir) kanserojenik riskin varlığı (uluslar arası literatürde) kabul edilen iş kollarının (Tablo1) ve işlerin bir listesi verilmiştir. Ayrıca Amerikan Hükümet Endüstri Hijyenistleri Konferansı (ACGIH), İş Sağlığı Güvenliği Kurumu (OSHA) ve Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü (NIOSH)’nun belirlediği ve çoğunluğu Uluslar arası Çalışma Örgütünce (ILO)’de sınıflandırılan kanser yapıcı maddeler ve bunların çalışma ortam atmosferinde bulunmasına izin verilebilecek konsantrasyonları aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1:

Kanserojenik riskin varlığı kabul edilen işler(2).

Endüstri kolu

İş

Etkilenen Bölge

Kaydedilen (veya Kuşkulanılan), neden olan etken

Tarım, orman ve balıkçılık

Arsenikli isektisitler kullanan üzüm bağı işçileri

Akciğer, deri

Arsenik

Doğal madenleri işleme

Arsenik madenciliği

Demir cevheri madenciliği.

Asbest madenciliği

Uranyum madenciliği

Akciğer, deri

Akciğer

Akciğer, pleural ve peritoneal mesothelioma

Akciğer

Arsenik

Neden olan etken tanımlanamamıştır.

Asbest

Radon

Asbest(li) ürün (üretim) endüstrisi

İzolasyon (tecrit) malzemesi üretimi (borular, amyant çarşaf, dokuma-tekstil elbiseler, eldivenler,maskeler, asbestli çimento ürünleri, filtre malzemeleri

Akciğer, pleural (gögüs zarına ait) ve peritoneal mesothelioma

Asbest

Petrol endüstrisi

Mum basımcılığı (max pressmen)

Skrotum

Polisklik hidrokarbonlar

Metal endüstrisi

Bakırın eritilerek eldesi

Kromat üretimi

Krom kaplama

Ferrokrom üretimi

Çelik üretimi

Nikelin saflaştırılması

Akciğer

Burun sinüsleri, akciğer

Akciğer

Arsenik

Krom

benzo(a)pyren

Nikel

Berilyum ve berilyum bileşikleri.

Gemi inşaa, motorlu taşıtlar ve taşımacılık

Tersane işçileri

Akciğer, pleural ve peritoneal mesothelioma

Asbest

Kimya endüstrisi

Vinil klorür üreticileri
İsopropil alkol üretimi (kuvvetli asit işlemi) işçileri

Pigment kromat üretimi

Boya – pigment üreticileri, kullanıcıları, laburatuvar maddeleri

 

 

 

Auramin üretimi

 

 

Solvent / çözücü, yakıt

Kimyasal ara ürün üretimi

Karaciğer angiosarcoma
Paranasal sinuses

Akciğer

 

Mesane

Akciğer

Akciğer,burun

Mesane

 

 

 

Akciğer

Vinil klorür monomeri
Neden olan etken belirlenememiştir.

Krom

Benzidin,
2-naftilamin 4-aminodifenil

Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri

Kron(IV) bileşikleri

Auramin (işlerinde kullanılan diğer aromatik aminlerle beraber)

Benzen

Bis(klorometil) eter
Klorometil metil eter

Pestisitler ve herbisitlerin üretim endüstrisi

Arsenikli insektisitlerin üretimi ve paketlenmesi

Akciğer, cilt

Arsenik ve Arsenik bileşikleri.

Gaz endüstrisi

Kok fabrikası işçileri

Gaz işçileri

 

Hava gazı işçileri

Akciğer

Akciğer, mesane, skrotum

Mesane

Benzo(a)piren

Kömür yakma (kömür gazının çıkartılması) ürünleri, B-naftalamin

A/B-naftalamin

Kauçuk endüstrisi

Kauçuk üretimi

 

 

 

Kalenderleme, lastik pişirme, lastik yakma

Öğütücüler (değirmen) karıştırıcıları (mikserler).

Sentetik lateks üreticileri, lastik pişirme, kalenderleme operatörleri, kablo yapımcıları

Lenfarik ve hematopietik sistem (lösemi-kan kanseri) mesane.

Mesane

Lenfarik ve hematopietik sistem (lösemi kanseri)

Mesane

Mesane

Benzen
Aromatik aminler

4-Aminobifenil

 

Benzen

Aromatik aminler

 

Aromatik aminler

İnşaat endüstrisi

İzolasyon ve boru kaplayıcıları

Akciğer, pleural ve peritoneal mesothelioma

Asbest

Deri endüstrisi

Bot ve ayakkabı yapım ve tamircileri

Burun, ilik (kan kanseri)

Deri tozu, benzen.

Odun hamuru ve kağıt endüstrisi

Mobilya ve diğer marangozluk işleri işçileri

Burun

Otun tozu

Uzay endüstrisi

 

Akciğer

Berilyum ve berilyum bileşikleri

Cam endüstrisi

 

Akciğer, cilt

Arsenik ve bileşikleri

 

KANSEROJENLER

İnsanlar için kanserojen oldukları ya da uygun laboratuar koşullarında hayvanlarda kanser başlattıkları kanıtlanmış olan ve endüstride kullanımı olan (bu) maddeler (ACGIH) Amerikan Hükümeti Endüstri Hijyenistleri Konferansı komitesince aşağıdaki gibi listelenmiştir.

İnsanlar için kanserojen olan bu maddelerin mevcut listesi;(1a) da TLV’si (Eşik Sınır Değeri) belirlenmiş olanlar ve (1b)’de de TLV’sini belirlemek için çevre koşulları yeterli derecede tanımlanmamış olanlar olmak üzere iki şekildedir.

A1a. İnsan Kanserojenleri ; Kanserojenik ya da kanserojenik potansiyeli oldukları anlaşılan; maddeler ya da endüstriyel işlemlerle ilgili maddeler TLV’leri ile verilmiştir (2,6) :

Maddeler

TLV (Eşik Sınır Değerleri)

4-Aminobifenil (Mesane –Kauçuk endüstrisinde)

 

Arsenik ve arsenik bileşikleri (akciğer, cilt)

(Cam, metal, plastik end.)

 

Asbestler

(Not: 5 m m’den uzun olan ve görünüş oranı 3/1’e eşit ya da büyük olan lifler)

Amosit (gri kahverengi)

0,5 lif / cm3 hava’da

Kristolit (beyaz)

2 lif / cm3 hava’da

Krosidoit (mavi)

0,2 lif / cm3 hava’da

Diğer şekilleri (beyaz)

2 lif / cm3 hava’da

Benzen (lösemi –kan kanseri) (Solvent ve yakıt end.)

 

Benzidin (Mesane)

(Boya/pigment üretimi, laboratuvar maddesi)

 

Berilyum ve berilyum bileşikleri, Akciğer (Uzay endüstrisi /Metaler)

 

Bis(Klorometil) eter, Akciğer (Kimyasal ara ürün)

0, 001 ppm (ppm:milyonda kısım)

Klorometil metil eter, Akciğer (Kimyasal ara ürün)

 

Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri, Akciğer (Boya/pigment üretimi)

 

Kromit cevheri işlemlerinde (kromat)

0,05 mg/m3 Cr olarak

Altı değerlikli krom, suda çözünmeyen belirli bileşikler

0,05 mg/m3 Cr olarak

Buharlaşıcı kömür katran ziftleri

0,05 mg/m3 (benzende çözünenler olarak)

Etilen oksit, lösemi (Kimyasal ara ürün, sterilant)

 

Mineral yağları, işleme tabi tutulmamış ve hafifce işleme tabi tutulmuş, Cilt (Yağlayıcı)

 

Hardal gazı (kükürtlü hardal), Akciğer, gırtlak (Şavaş gazı)

 

2-Naftilamin, Mesane (Boya/pigment üretimi)

 

Nikel bileşikleri, Burun, akciğer

Nikel sülfürün kavrulmasında çıkan duman ve toz

1 mg/m3 Ni olarak

Şistten elde edilen petrol, Cilt Yağlayıcı, yakıt)

 

İsler, kurumlar (Cilt, akciğer)

Pigment üretimi

 

Asbest lifleri içeren Talk, Akciğer

Boya, kağıt endüstrisi

 

Vinil klorür, araciğer, akciğer, kan

5 ppm

Odun-ağaç tozu, (Burun)

Odun – ağaç endüstrisi

 

A1b. İnsan Kanserojenleri : TLV’si belirlenmeyen; kanserojenik potansiyeli olduğu anlaşılan maddeler ya da endüstriyel işlemlerle ilgili maddeler.

4- aminodifenil – Deri

Benzidin – deri, Mesane, karaciğer ve böbrek

b-Naftilamin, Mesane

4-Nitrodifenil , Deri

1b’de ki maddeler için hiçbir şekilde (en hassas / duyarlı yöntemlerle ölçülebilecek kadar solunum, deri veya ağız yoluyla) maruziyete veya temasa müsaade edilmemelidir.

İşçilerin kanserojenle gerçekte temas etmemesini emin bir şekilde sağlamak için uygun teçhizatla donatılmaları gerekir.

A2 İnsan İçin Kanserojenik Potansiyeli Kuşkusu (probably) Taşıyan Endüstriyel Maddeler:

Kanser başlatıcı olduklarından kuşku duyulan kimyasal ya da endüstriyel işlemsel maddeler iki grupta sınıflandırılabilir.

 1. Epidemiyolojik delilleri sınırlı, tek tek klinik vakalara ait raporlara dayananlar.
 2. Uygun metodlarla bir ya da daha fazla hayvan türü üzerinde kanserojenik oldukları gösterilenler(2,4,6) .

Akrilonitril, (akciğer, prostat,lenf (lymphoma)

(Plastik, kauçuk, tekstil, monomer endüstrisinde)

2 ppm

Benzidin-tabanlı/esaslı boyalar

(Kağıt, deri, tekstil boyaları)

 

1,3-Bütadien (lösemi, lenf)

(plastik, kauçuk, monomer endüstrileri)

10 ppm

p-Kloro-o-toludin ve bunun kuvvetli asit tuzları

(Mesane)

(Boya / pigment üretimi, tekstiller üretimi)

 

Creosotes, Cilt

Ağaç koruyucusu

 

Dietil sülfat

Kimyasal araürün

 

Dimetilkarbomilklorür

Kimyasal ara ürün

 

Dimetil sülfat

Kimyasal ara ürün

 

Epiklorohidrin

Plastik / reçine monomeri

 

Etilen dibromür,

(Kimyasal ara ürün, yakıt, dezenfekte edici)

 

Formaldehit,

(Plastik, tekstil, laboratuvar maddesi

1 ppm

4,4’-Metilen-bis-2-kloroanilin, Mesane

(Kauçuk üretimi)

 

Poli-klorlanmış bifeniller , Karaciğer, kan kanseri vb.

(Elektrik teçhizatları)

 

Silis, kristalleri, Akciğer

(Taş kesimi, madencilik, cam, kağıt)

 

Sitren oksit

(Plastik kimyasal ara ürün)

 

Tetrakloroetilen (Oesophagus, Lymphoma),

Solvent, kuru temizleme

 

Trikloroetilen, Karaciğer, lymphoma

(Solvent, kuru temizleme, metal)

 

Tris(2,3-dibromopropilfosfat)

(Plastik, tekstil, alev geciktirici)

 

Vinil bromür

(plastik, tekstil, monomer)

 

Vinil florür

(Kimyasal araürün)

 

Yukarıdakiler için, işçilerin tüm maruziyet şekilleri (insanlar ve hayvanlardan elde edilen deneysel veriler düzeyinde TLV’si listelenmiş olanlar da dahil olmak üzere) dikkatlice kontrol edilmelidir.

(Not: TLV (Threshold Limit Values) Eşik Sınır Değer: Sekiz saatlik çalışma süresince maruz kalınabilecek ortalama değeri belirler)

Grup 2B – İnsanlar için olası (possible) kanserojenler(*) (6) :

Maruziyet _ Sunuk kalma

Başlıca endüstri / kullanma dalları

Asetaldehit (75-07-0)

Plastik üretimi,

Asetamid (60-35-5)

Solvent, kimyasal ara ürün

Akrilamid (79-06-1)

Plastikler, harç

p-Aminoazotoluen (60-09-3)

Boya / pigment üretimi

o-Aminoazotoluen (97-56-3)

Boya / pigment üretimi, tekstil

o-Anisidin (90-04-0)

Boya/ pigment üretimi

Antimon trioksit (1309-64-4)

Alev geciktirici, cam, pigmentler

Auramine (teknik-sınıf) (492-80-8)

Boya / pigmentler

Benzyl violet 4B (1694-09-3)

Boyalar/Pigmentler

Bütümler 8Zistler, katranlar) (8052-42-4)

Buhar –rafinesi ve hava – rafinesi ile elde edilmesi

İnşaat malzemesi

Bromodiklorometan (75-27-4)

Kimyasal ara mamül

b – Butyrolactone (3068-66-0)

Kimyasal ara ürün

Karbon – siyahı eldesi

Matba mürekkebi

Karbon tetraklorür (56-23-5)

Solvent – çözücü

Seramik teller – ipler

Plastikler, tekstiller, uzaysanayi

Klorendik asit (Chlorendic acid) (115-28-6)

alev geciktirici

a -Klorlu toluenler

Boya/pigment üretimi, kimyasal ara ürün

p-Kloroanilin (106-47-8)

Boya/pigment üretimi

Kloroform (67-66-3)

Solvent -Çözücü

4-Kloro-o-fenilendiamin (95-83-9)

Boyalar / pigmentler, saç boyaları

Cl Asit Kırmızı 114 (Cl Acid Red 114) (6459-94-5)

Boyalar/pigmentler, tekstiller, deri

Cl Bazlı Kırmızı 9 (Cl Basic Red 9)(569-61-9)

Boyalar/pigmentler, mürekkepler

Cl Direct Blue 15 (2429-74-5)

Boyalar/pigmentler, tekstiller, kağıt

Kobalt (7440-48-4) ve Kobalt bileşikleri

Cam, boya, alaşımlar

p-Cresidine (120-71-8)

Boya/pigment üretimi

N,N’-Diasetilbenzidin (613-35-4)

Boya/pigment üretimi

2,4-Diaminoanisole (615-05-4)

Boya/pigment üretimi, saç boyaları

4,4’-Diaminodifenil eter (101-80-4)

Plastik üretimi

2,4-Diaminotoluen (95-80-7)

Boya /pigment üretimi, saç boyaları

p-Diklorobenzen (106-46-7)

kimyasal ara ürün

3,3’-Diklorobenzidin (91-94-1)

Boya/pigment üretimi

3,32-Dikloro-4,4’-diaminodifenil eter (28434-86-8)

kulanılmadı

1,2-Dikloroetan (107-06-2)

Solvent – çözücü, yakıtlar

Diklorometan (75-09-2)

Solvent – çözücü

Diepoksibütan (1464-53-5)

Plastikler / reçineler

Dizel yakıt, marine

Yakıt

Di(2-etilhegzil)ftlayt [Di(2-ethylhexyl)phthalate] (117-81-7)

Plastikler, tekstiller

1,2-Dietilhidrazin (1615-80-1)

Laboratuvarlarda

Diglisidil rezorsinol eter (101-90-6)

Plastikler / reçineler

Dizopropil sülfat (29973-10-6)

(Contaminant)

3,3’-Dimetilhoksibenzidin (o-Dianisidin) (119-90-4)

Boya/pigment üretimi

p-Dimetilaminoozobenzen (60-11-7)

Boyalar/pigmentler

2,6-Dimetilanilin(2,6-Ksılidin) (87-62-7)

Kimyasal ara ürün

3,3’-Dimetilbenzidin (o-Toludin) (119-93-7)

Boya/pigment üretimi

Dimetilformamid (68-12-2)

Solvent, çözücü

1,1-Dimetilhidrazin (57-14-7)

Roket yakıtı

1,2-Dimetilhidrazin (540-73-8)

Araştırma kimyasalı

1,4-Dioksan (123-91-1)

Çözücü -solvent

Dispers Mavi 1 (2475-45-8)

Boyalar/pigmentler, saç boyaları

Etil akrilat 8140-88-5)

Plastikler, tutkallar – yapıştırıcılar, monomerler

Etilen tiyoüre (96-45-7)

Kauçuk kimyasalı

Fuel oil(ler), artıklar(ağır)

Yakıt

Furan (110-00-9)

Kimyasal ara ürün

Benzin (Gasoline)

Yakıt

Camyünü

İzolasyon

Glisidaldehit (765-34-4)

Tekstil , deri üretimi

HC Mavi No.1 (2784-94-3)

Saç boyaları

Heksametilposforamid (680-31-9)

Solventler – çözücüler, plastikler

Hidrazin (302-01-2)

Roket yakıtı, kimyasal ara ürün

Kurşun 87439-92-1) ve kurşun bileşikleri, inorganik

Boyalar, yakıtlar

2-Metilaziridin (75-55-8)

Boyalar, kağıt, plastikler üretimi

4,4’-Metilen-bis-2-metilanilin (838-88-0)

Boya/pigment üretimi

4,4’-Metilendianilin (101-77-9)

Plastikler/reçineler, boya/pigment üretimi

Metilciva bileşikleri (Methylmercury compounds)

Plastik üretimi

2-Metil-1-nitroantrakinon (129-15-7)(bilinmeyen safsızlığı)

Boya/pigment üretimi

Nikel, metalik (7440-02-0)

Katalist

Nitrilotriasetik asit (139-13-9) ve bunun tuzları

Jelatin maddesi (Chelating agent), deterjan

5-Nitroasenafiten (602-87-9)

Boya/pigment üretimi

2-Nitropropan (79-46-9)

Solvent – çözücü

N-Nitrosodiethanolamin (116-54-7)

Kesme sıvıları, kirlilik

Oil Orange SS (2646-17-5)

Boyalar/pigmentler

Fenil glisidil eter (122-60-1)

Plastikler/yapıştırıcılar/reçineler

Polybrominated biphenyls (Firemaster BP-6)

(59536-65-1)

Alev geciktirici

Ponceau MX (3761-53-3)

Boyalar/Pigmentler, Tekstiller

Ponceau 3R (3564-09-8)

Boyalar/pigmentler, tekstiller

1,3-Propan sulfon (1120-71-4)

Boya/pigment üretimi

b -Propiolactone (57-57-8)

Kimyasal ara ürün; plastik üretimi

Propilen oksit (75-56-9)

Kimyasal ara ürün

Taşyünü

İzolasyon

Cüruf yünü (Slagwool)

İzolasyon

Stren (100-42-5)

Plastikler

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD)

(1746-01-6)

Kirleticiler (Contaminant)

Tioasetamid (62-55-5)

Tekstil, kağıt,deri,kauçuk üretimi

4,4’-Tiodianilin (139-65-1)

Boya/pigment üretimi

Thiourea (62-56-6)

Tekstil, kauçuk

Toluendiizosiyanat (26471-62-5)

Plastikler

o-Toluidin (95-53-4)

Boya/pigment üretimi

Vinil asetat (108-05-4)

kimyasal ara ürün

Kaynak dumanları

Metalurji

(*)Evaluated in the IARC Monographs, Volume 1-63 (1972-19959)

Kuşkulanılan diğer maddelerden bazılarının MAK değerleri:

Klorometil metil eter

Kurşun ve çinko kromatlar, Cr olarak

0,05 mg/m3 (komitece değiştirilmesi düşünülmektedir)

3,3-diklorobenzidin – deri

Dimetil karbonil klorür

1,1 dimetilhidrazin, deri

0,5 ppm

Dimetil sülfat, deri

Etilendibromür , deri

Etilen oksit

1 ppm

Hekzaklorobütadien

0,02 ppm

Hekzametil fosforamit , deri

Hidrazin, deri

0,1 ppm

4,4-metil bis (2 kloroanilin) – deri

0,02

Metilen klorür

50 ppm

4,4-metilendianilin

0,1 pm

Metil hidrazin, deri

0,2 ppm

Metil iyodür , deri

2 ppm

2-nitropropan

10 ppm

n-nitrosodimetilamin, deri

Fenilhidrazin, deri

5 ppm

b -propiolakton

0,5 ppm

Propilen imin , deri

2 ppm

O-tolidin, deri

O-toluidin, deri

2 ppm

p-toluidin, deri

2 ppm

Vinil bromür

5 ppm

Vinil klorohegsan dioksit , deri

10 ppm

ACGIH tarafından saptana yukarıdaki listelerde yer almayan fakat A.B.D; OSHA ve NIOSH kuruluşlarının yayınladıkları işçi sağlığı ve iş güveliği standartlarına göre bazı kanserojen kuşkusu olan maddelerde tablo 2‘de belirtilmiştir(5) .

Tablo 2 : İş Sağlığı Güvenliği Standardları

Zararlı olabilecek (riskli) maddeler

OSHA Müsadeedilebilir Maruziyet (sunuk kalma) sınırı

NIOSH Önerilen Maruziyet (sunuk kalma) sınırı

2- Asetilaminofluoren

Müsadeedilebilir azami konsantrasyon(MAK) değeri yok.

Kanser kuşkusu taşıyan etken.

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

Akrilonitril

2 ppm (8- hrTWA: 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama)

10 ppm tavan (15 dakika),deri

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1 ppm (8 – hr TWA)

10 ppm tavan (5 dak.), deri

Aldirin, dieldrin

0,25 mg/m3 (8-hr TWA), deri

İnsan için kanserojen

potansiyeli var.

Arsenik (inorganik)

10m g/m3 , (8-hr TWA)

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

2 m g/m3 (tavan)(15 dakika)

Arsin

0,05 ppm (0,2 mg/m3 ) (8-hr TWA)

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

2 m g/m3 (0,002 mg As/m3) (15 dakika)

Kadmiyum

Toz: 0, mg/m3, 8 hr TWA, 0,6 mg/m3 tavan, dumanı. 0,1 mg/m3 8-hr TWA, 0,3 mg/m3 tavan

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

Karbon siyahı

3,5 mg/m3, 8-hr TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

3,5 mg/m3 TWA

0,1 mg/m3 TWA polisiklik aromatik hidrokarbonlar.

Kloropren

25 ppm (90 mg/m3) 8-hr TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1 ppm (3,6 mg/m3) tavan (15 dakika)

DDT

1 mg/m3, 8 hr- TWA, deri

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

2,4 Diaminoanisol ve bunun tuzları

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

Dianisidin-esaslı boyalar

“ “ “

Dimetilaminoazobenzen

MAK değeri yok, kanser kuşkulu etken

“ “ “

Dinitrotoluen(ler)

1,5 mg/m3, 8-hr TWA (deri)

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1,4-Dioksan

100 ppm (360 mg/m3) 8-hr TWA (deri)

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1 ppm (3,6 mg/m3) tavan (30 dakika)

Epiklorohidrin

5 ppm (19 mg/m3), 8-hr TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

Etilen diklorür

50 ppm, 8-hr TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1 ppm (4 mg/m3) TWA

2 ppm (8 mg/m3)

tavan (15 dakika)

Etilenamin

0,5 ppm 81 mg/m3) 8 hr- TWA (deri)

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

Etilentiyoüre

– –

“ “ “

Hegzakloroettan

1 ppm (10 mg/m3) 8-hr TWA (deri)

“ “ “

Kepon

1 mg/m3 TWA, insan için kanserojen potansiyeli var.

Metil klorometil eter

MAK yok,

Kanser kuşkulu etken

İnsan için kanserojen potansiyeli var

4,4-Metilenbis 2-(kloro anilin) (MOCA)

3m g/m3 TWA, insan için

kanserojen potansiyeli var

Metilen klorür

500 ppm, 8 hr- TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var

4,4-Metilendianilin

“ “ “

Monohalometan(lar)

Metil klorür:100 ppm 8-hr TWA,

Metil bromür:20 ppm (80 mg/m3)

tavan (deri)

Metil iyodür:5 ppm (28 mg/m3) 8-hr TWA (tavan)

“ “ “

Nikel karbonil

1 ppb (milyarda kısım) (7 m g/m3)-8-hr TWA

“ “ “

2-Nitronaftalen

– –

“ “ “

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD)

– –

“ “ “

1,1,2,2-Tetrakloroetan

5 ppm (35 mg/m3) 8-hr TWA (deri)

“ “ “

Tetrakloroetilen

100 ppm, 8-hr TWA

“ “ “

1,1,2-Trikloroetan

10 ppm (45 mg/m3) 8-hrTWA (deri)

“ “ “

Trikloretilen

100 ppm, 8-hr TWA (200ppm kabul edilebilir tavan)

(300 ppm maksimum tavan –

5 dakika iki saat içinde)

İnsanlar için kanserojen potansiyeli var.

25 ppm TWA

Poli-klorlu bifenil

%42 klor, 1 mg/m3, 8-hr TWA %54 klor, 0,5 mg/m3, 8-hr TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

1 m g/m3 TWA

Poli-klorlu bifenil türevleri (elektrik cihazlarının yangın

veya kusurlarından çıkan

olası sağlık zararları)

%42 klor, 1 mg/m3, 8hr TWA. %54 klor, 0,5 mg/m3, 8 hr-TWA

İnsan için kanserojen potansiyeli var.

(Not: ppm: milyonda kısım. 8-hr TWA: sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama)

Yasal Durum:

Ülkemizde 2972 sayılı (9 Ağustos 1983 kabul tarihli) Çevre Kanununa göre çıkarılan ve 2 Kasım 1986 günlü, 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”nin 7. maddesinde “Kanser Yapıcı Maddelerin emisyon Sınırları” belirtilmiş “Ek-5’de de Kanser Yapıcı Maddelerin Listesi” verilmiştir.

Yine anılan yasaya göre çıkarılan 12 Mart 1989 gün ve 20106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Su Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”nin “Ek-1 Tablo 4’de” “Alıcı su ortamı için çok tehlikeli ve zararlı olan maddeler listesinde 6 kanserojen madde”, Tablo 5’de de “alıcı su ortamı için tehlikeli ve zararlı olan maddeler “ listesinde de 6 kanserojen ve muhtemelen kanserojen madde, “Tablo 6’da ise “alıcı su ortamı için az tehlikeli ve az zararlı maddeler” listesinde 4 muhtemelen kanserojen madde belirtilmiştir.

Mesleki etkenlerden kaynaklanabilecek risklere karşı 1475 sayılı İş Kanunu’na göre çıkarılan İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğü (İSİGT) (kararname tarihi:04.12.1973) ve Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük’ler de (Par-Pat) (Kararname Tarihi:27.11.1973) bugün kanser riski taşıdığı belirlenmiş maddelerle ilgili önlem ve kısıtlamalar vardır. Örneğin; İşyeri çalışma ortam atmosferinde bulunmasına izin verilebilecek maddelerden İSİGT’de arsenik için 0,5 mg/m3, berilyum için 2 mg/m3, benzen için 20 ppm’lik konsantrasyon sınırı getirmiştir. PAR-PAT ise; (örneğin) karbontetraklorür 10 ppm, kloroform 50 ppm, formaldehit 5 ppm, etilen oksit 50 ppm, dimetilsülfat 1 ppm, hidrazin 1 ppm, 2-nitropropan 25 ppm, o-Toluidin için de 5 ppm’ lik izin verilebilecek konsantrasyon (MAK) sınırı getirilmiştir. Bu değerler gerek ILO’nun gerekse ACGIH, OSHA ve NIOSH gibi ciddi kuruluşların yayınladığı değerlerle karşılaştırıldığında(onlara göre) çok yüksek olduğu diğer bir anlarımla mutlaka güncelleştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

ÖNLEMLER

Mesleki kanserlerin önlenmesinin en etkin önlemi, endüstriyel işlemlerde kullanılan kanserojenik maddelerin kuşkuya yer vermeyecek şekilde yasaklanmasıdır. Maalesef, sadece birkaç ülke kanserojenik maddelerin üretimi ve kullanılması ile ilgili yasal kısıtlamalara sahiptir ve ülkeden ülkeye de çoğu kez ayrılık vardır. Endüstriyel işlemlerden kanserojenlerin kaldırılmasıyla beraber, bunların yerine kullanılabilecek kanserojen olmayan maddelerle ilgili endüstriyel araştırmalar geliştirilmelidir.

İkinci bir temel tercih ise çalışma yerinde (eğer varsa) kanserojen madde ile işçilerin temas etmesinin önlenmesidir. Bununla ilgili üç görüş vardır:

 1. Kanserojenlerin üretimi ve taşınması kapalı sistemlerde olmalı,
 2. Çalışma ortamında kanserojen etkenlerin düzeyleri ve maruziyetleri sürekli ölçüm teçhizatları ile kontrol edilmeli ve hatta etkin bir havalandırma sistemi kurulmalı,
 3. Kanserojen maddelerle temas ettiğinde yüksek bir riske maruz kalan işçilerin (en son çare olarak) kişisel korunma teçhizatı verilmeli ve bunlar kullandırılmalıdır (2,1) .

Önlemlerle ilgili bir (diğer) temel nokta da kanserojenik maddelerin üretimi, kullanımı ve ithali ile ilgili ulusal ve uluslar arası kurallara gereksinimin olmasıdır. Bu kurallar aktif kanserojenik maddelerden dolayı genel çevrenin kirlenmesinden kaçınmak için atık giderme prosedürü ve kontrolünü de kapsamalıdır.

Mesleki kanserojenlerden korunmada genel önlemlerden biri de işçi seçimidir. Bu maddelere karşı “duyarlı / hassas” olanlar çalıştırılmamalıdır. Ayrıca işçilerin rotasyonla çalışması önerilebilir (2,1)

İşçiye yaptığı işteki olası tehlike de iyice öğretilmeli ve korunma yöntemlerini uygulayabilecek şekilde eğitilmelidir(2) .

KAYNAK

 1. Erkan, Dr.Cahit, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Sayı:41, Ankara 1984, s.373 –376.
 2. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Volume I,II, ILO, Geneva 1983, s.369-375, 2401.
 3. Bilir, Doç.Dr.Nazmi, İSGÜM Bülteni, Haziran 1988, s.5.
 4. Plog, Barbara A. (Ed.), fundamentals of Industrial Hygiene, Third Edition, National Safety Council, USA, Chicago, 1988 .s.781-782.
 5. Scientific American MEDICINE, Rubenstein and Federman, VII. Occuoational Safety and Health, New York 1987.
 6. Stellman, Feanne Mader (Ed.), Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Volume I,Fourth Ed., ILO, Geneva 1998, s. 2.5, 2-6, 2,7 -.