İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği

Türk Tabipleri Birliği tarafından 21.12.2002 gün ve 24970 sayılı Resmi
Gazete’de TTB İşyeri Hekimi Çalışma Onay Yönetmeliği yayınlanarak
yürürlüğe konulmuştur.