İş Sağlığı Güvenliği Yönünden Gazlar

İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler. Bazen, maddeler insan sağlığı için zararlı olmazlar, ancak konsantrasyonları yüksek olursa rahatsız edici olurlar. Bazen de çok zararlı olabilirler. Bunlarla kirlenmiş havanın solunumu ciddi hastalıklara veya ölümlere sebep olabilir. Bazı durumlarda da çeşitli konsantrasyonlardaki bazı gazlar parlama, patlama veya yangın riski yaratabilirler.

Çalışma işlemleri sırasında bu maddeler işyeri ortamına dağılabilir. Bunların dağılması tam olarak önlenemeyebilir. En modern işyerlerinde, en ileri teknoloji kullanıldığı halde, 

her basamakta tamamen yalıtılmış olarak çalışılamaz. Zararlı olabilecek maddenin sızarak işçinin solunum alanına girmesi önlenemeyebilir .

Her ne kadar işyeri atmosferine kirleticilerin girmesi önlenemiyorsa da özel yollarla (genel havalandırma, lokal-yerel absorbsiyonlu / emişli havalandırma, çalışma işlemlerinin yalıtılması) havadaki kirletici maddelerin yoğunluğu (kirli hava uzun süre solunsa bile) zararlı olmayacak , parlama – patlama riski yaratmayacak duruma getirilebilir.

Önlem alınabilmesi için de ön koşul bu riskleri tanımaktır. Bu amaçla bu yazıda iş sağlığı ve güvenliği yönünden gazların tanıtılması amaçlanmıştır.

Gaz sözcüğü; genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve basınç artması veya sıcaklığın azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale gelebilen maddeyi ifade eder.

GAZLAR KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILIRSA;

1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.)

2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar . Bunlara örnek olarak;

Hava;

Oksijen (O2) : % hacim olarak 20.95

Nitrojen ( Azot )(N2) : % hacim olarak 78.07

Asal gazlar, H2, Ozon (03) : % hacim olarak 0.95

Karbon dioksit (CO2) : % hacim olarak 0,03

Azot (N2)

Helyum (He) ve diğer asal gazlar {Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Kisinon (Xe), Radon (Rn) } .

Karbon dioksit (CO2),

Kükürt dioksit (SO2) verilebilir.

3 – Reaktif gazlar: Bazı koşullar altında diğer maddelerle kimyasal olara reaksiyona girerler. Bu gazlar;

Flüor (F)

Klor (Cl2) (parlamayan gaz olarak sınıflandırılır) ile hidrojen (H2) (parlayabilen bir gaz) arasındaki reaksiyon.

Asetilen (CHCH)

Metil asetilen (CH3CCH )

Propilen (CH3CH:CH2) ve

Vinil klorür’dür (-CH2:CHCl) .

4 – Toksik (zehirli) gazlar: Solunum atmosferine yayıldıklarında ciddi sağlık sakıncaları yaratabilirler. Bunlara örnek;

Klor (Cl2)

Hidrojen sülfür (H2S)

Amonyak (NH3)

Karbonmonoksit (CO) verilebilir.

GAZLARIN KULLANIMLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

 1. Yakıt gazları

 2. Endüstriyel (sınai) gazlar.

 3. Tıbbi gazlar {Siklo propan, Oksijen, Azot monoksit (nitrous oxide) }

GAZLARIN İNSAN BÜNYESİNE ETKİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

1. Basit Boğucu Gazlar;

Azot (N2) , karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) bu sınıfa örnek olarak gösterilebilir. Örneğin karbondioksitin işyeri çalışma ortamında bulunmasına izin verilebilecek en fazla miktarı (MAK değeri; Müsadeedilebilir Azami Konsantrasyon’u) 5000 ppm (milyon hacimde kısım olarak) gibi yüksek bir değerdir. Bu sınıftaki gazlar normal havadaki %20,9 oksijen oranını düşürmek suretiyle boğucu etki gösterebilirler.

Not: Havadaki oksijen oranı hacimce;

% 12 – 14 olursa; derin soluma, nabızda hızlanma ve koordinasyon bozukluğu.

%10 – 12 olursa; baş dönmesi, istekli hareketlerde güçlük.

% 8 – 10 olursa; bulantı, kusma, baygınlık, yüzde solukluk.

% 6 – 8 olursa; 8 – 6 dakikada ölüm.

% 4 olursa; çok kısa bir zamanda ölüm olabilir.

2. Kimyasal Boğucu Gazlar;

Değişik mekanizmalarla hücre oksidasyonunu etkiler ve toksik etki gösterir. Örnek olarak (aynı zamanda karşılarında çalışma ortamında bulunmasına izin verilebilecek değerleri – TLV: Eşik Sınır Değerleri- de verilmiştir):

Karbon monoksit (CO) :50 ppm

Hidrojen siyanür (HCN) :10 ppm

Hidrojen sülfür (H2S) :10 ppm

3. Tahriş Yapan Gazlar;

Özellikle üst solunum yollarında, gözlerde, deride çeşitli derecelerde tahrişe neden olabilirle. Örnek olarak;

Amonyak (NH3) :25 ppm

Klor (Cl2) :1

Azot dioksit (NO2) :5 ppm

Kükürt dioksit (SO2) :0,1 ppm

Ozon (O3) :0,1 ppm

Amonyak, klor ve kükürt dioksit’de etki hemen hissedilebilir. Ancak azot dioksit (NO2) ve fosgen’de (COCl2) etki birkaç saat sonra hissedilebilir.

4. Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar: Örnek olarak ( bazı izabe fırınlarında veya anılan maddeleri içeren metaller kaynak yapılırken açığa çıkabilirler);

Arsin (AsH3) :0,05 ppm

Fosfin (PH3) :0,3 ppm

Stibin (SbH3) :0,1 ppm

 

Fosfin’de baygınlık, kan basıncında düşme, ishal ,

Arsin ve ve Stibin’de hemoliz ve hemoglobinuri görülür.

Tablo 1: Yanıcı Gazlar ve Bunların Parlama – Patlama Sınırları

Yanıcı Gazın Adı

Endüstride Oluşu / Meydana Çıkışı

Patlama Limiti Alt Sınır (Havada % hacim olarak)

Patlama Limiti Üst Sınır (Havada % hacim olarak)

Buhar Yoğunluğu Hava=1

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

0C

(Sıvı Halinde) Kaynama Noktası 0C

Asetilen

CH CH

Aydınlatma, kaynak işleri, metal kesme, benzen ve birçok organik maddenin sentezinde.

2.5

81

0.91

335

48

Alilen

CH3C:CH

(Metil asetilen)

Ara madde olarak, özel yakacak

1.74

0.66

-28

Amonyak NH3

Soğutma, alkali işleri, şist’ten petrol elde etme işleri, sentetik nitrik asit.

16.0

27.0

0.597

780

-38

Erytrene (1,3üBütadien)

CH2:CHCH:CH2

2.0

11.5

1.87

-4

Bütan

CH3CH2CH2CH3

“Renkli” gaz

1.9

8.5

2.05

430

0.5

Maden kömürü gazı (hava gazı)

Yaklaşık bileşimi % olarak; Hidrojen 50, Metan 32, Karbonmonoksit 8, Etilen 4, Azot 6.

8.0+-

40.0 +-

Siklopropan (CH2)3

Organik sentezlerde, anestetik madde olarak.

2.41

10.3

1.45

500

-34

Etan

CH3CH3

Petrokimyasallarda (etilen- halojenli etanların kaynağı) soğutucu sıvı.

3.12

15.3

1.05

510

-89

Etilen

H2C:CH2

Etilen oksit, etilen glikol, etilen klorohidrin, alkathen üretiminde kullanılır. Renksiz, tatsız bir gaz.

2.7

36

0.975

543

-104

Karbon monoksit (CO)

Hava gazı,su gazı, jeneratör gazı

12.5

74.2

0.967

651

-192

Yüksek fırın gazı

35

74

Doğal gaz

Petrol rafinesi

3.8 –6.5

13 – 17

Gaz, üretici

Yakıt

20 -30

70 – 80

Su gazı

Yakıt

7 – 9

55 – 72

Hidrojen

H2

Amonyak’ın sentezinde atomik, hidrojen kaynağı, kömür ve yağların hidrojenasyonunda, metil alkol üretiminde.

4.1

74.2

0.069

582

-252

Hidrojen sülfür H2S

Gaz fabrikası, kauçuk işleri, lağımlar.

4.3

45.5

1.189

260

-60

Etilen klorür

C2H5Cl

Kurşun tetra etil ve etil sellüloz üretiminde anestetik, alkilleştirici etken olarak, soğutmada Ayrıca fosforlar, kükürt, yağlar, reçineler ve parafinler için çözücü, insektisit.

3.6

14.8

2.22

518

12

Metil klorür CH3Cl

Düşük sıcaklık polimerizasyon işlemlerinde (butil kauçuk9 katalist olarak, silikonlar, soğutucu, ilaç, termometre sıvısı.

10.7

17.4

1.78

632

-24

Formaldehit

HCHO

Tanen 8dericilik sanayi), dezenfeksiyon maddesi, çeşitli reçine üretiminde, boya, ilaç, sterilize maddesi vb.

7

73

1.03

430

-21

Dimetil Eter (CH3)2O

Soğutucu, çözücü, polimerizasyon işlemlerinde katalist ve stabilizör olarak, ayırıcı..

3.4

27

1.617

350

-24

Metan CH4

Doğal gaz ve hava gazında, organik maddelerin bozunmasından, lağım ve arıtma tesislerinde vb.

5.3

13.9

0.554

540

-161

Metil amin CH3NH2

Boya, ilaç, böcek ve mantar ilacı, tekstil endüstrisi

Mono-4.9

Di – 2.8

Tri – 2.0

20.7

14.7

11.6

1.1

1.6

2.0

430

401

190

-7

Propan

CH3CH2CH3

Kaynak işlem., organik sentez, ev ve işyerlerinde yakıt olarak, etilen üretimi, ayrıca çözücü ve soğutucu olarak.

2.2

9.5

1.56

466

-43

Propilen CH2:CHCH3

İzopropil alkol, propilen, sentetik gliserin, akrilonitril, propilen oksit, heptan, akrilik asit, vinil reçineleri.

2.0

11.1

1.49

497

-50

Etilen oksit

CH2OCH2

Etilen glikol, akrilonitril üretimi vb.

3.0

80

1.52

429

10

Siyanojen gazı

NCCN

Organik sentezlerde, metalin kaynak ve kesme işlemlerinde, roket itici gaz olarak vb.

6.6

32

1.8

Diboran

B2H6

Organik boran bil. Üretimi, etilen’in polimerizasyonunda katalist olarak, bazı motorlar ve roketler için yakıt olarak.

0.8

88

0.96

37 – 51

Vinil klorür

CH2:CHCl

Bazı plastikler ve polivinilklorür üretiminde.

3.6

33

2.2

472

                Gazlar (ve çok çabuk buharlaşabilen sıvılar) genellikle basınçlı kaplarda (silindirlerde / tüplerde) depolanır – taşınır ve kullanıldıkları noktalara – yerlere çeşitli özellikte hortum veya borularla iletilir.

                Basınçlı tanklarda – tüplerde ve borularda – hortumlarda kırılma olduğunda (genellikle olası iki durum sözkonusudur.

a. Gaz çıkış noktasında yanabilir.

b. Gaz tutuşmayabilir. Bu durumda atmosfere / çalışma ortamına yayılabilir.

                İkinci  durum ciddi bir patlamayla sonuçlanabilecek, patlayıcı bir karışımın oluşmasına neden olabilir.

                Hava – gaz (veya hava – buhar) karışımlarının patlamalarına engel olmak için en uygun yöntem bu patlayıcı karışımların oluşmalarına önlemektir. Buna olanak yoksa, karışımları genel havalandırma ile seyrelterek patlama sınırlarının altına düşürmek veya meydana geldikleri (ortama yayıldıkları) yerde, hava ile karışımlarına olanak vermeden uzaklaştırmak gerekir.

                Hemen söndürülmesi gereken bir çok yangın çeşidinden farklı olarak, gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce haz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınlarını derhal söndürmeye kalkışılmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir.

Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakınındaki yanabilir maddelerin , yanan gazdan yayılan ısıyı absorblayarak tutuşmasını önlemek için olanaklı ise uzaklaştırılmalı veya çevre su ile soğutularak korunmalıdır.

                Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede (an be an) gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

                Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak, herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olabilir. Bu patlama ise, gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan daha çok bir zarar meydana getirebilir.

                Tehlikeli gazları taşıyan kaplar, içerdikleri gazın özelliklerine uygun renklerle boyanmalı, Avrupa Birliğinin veya Uluslar arası Çalışma Örgütünün kabul ettiği etiket ve sembollerle işaretlenmelidir.

Yukarıda belirtilen gazlardan biri veya birkaçı ile çalışılan işyerlerinde “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” hükümlerine uyulmalıdır.

                İşçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler, yangın halinde alınması gereken önlemler, atıkların etkisiz hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli bilgi verilmelidir.

                Gözleri rahatsız eden gazların bulunduğu yerlerde çalışan işçilere, havalandırma delikleri bulunmayan , gözleri sıkıca çevreleyen ve bu maddelere karşı dayanıklı malzemeden ve buğulanmayı önleyecek şekilde yapılmış koruyucu gözlük verilmelidir.

                Maskeler ve solunum cihazları “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 533 ncü maddesinde” belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

                Üretici veya tedarikçiden sağlanacak her bir zararlı ve tehlikeli kimyasal maddenin / gazların “malzeme güvenlik bilgi formları” (MGBF/MSDS), çalışanların anlayacağı dile çevrilerek, rahatça ulaşacakları yerlere konulmalı ve bunlardan nasıl yararlanacakları konusunda eğitilmelidir.

Kaynaklar

 1. Kinnon Mc, Gordon P. (Ed). Fire Protection Handbook, Fourteenth Edition NFPA , Boston 1976.

 2. Birchall James D. The Classification of Fire Hazards and Extinction Methods, Ernest Benn Limited, London 1961.

 3. ….., ILO Accident Prevention a Workers’ Education Manual Geneva 1985.

 4. Hawley Gressner G. The Condensed Chemical Dictionary, Van Nostrand Reinhold Company, ninth Edition, 1977.

 5. …., NFPA Fire Protection Guide on Hazardous Materials, 9 th Edition Boston 1986.

 6. Korinek, Dr. Frantisek, endüstriyel Hijyen Saha Deney Metodları ve Önerilen Standardlar, İSGÜM, teksir.

 7. Horatio Bond, Industrial Fire Brigades, Training Manual, NFPA 1968, Boston.

 8. Richard, L.Tuva, Principles of Fire Protection Chemistry, NFPA, Boston 1968.