Gıda Yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı’nın Gıda İşletim ve Satış Yerleri Hakknda Yönetmelikte Değişiklik Yaplmasına
Dair Yönetmeliği 06.05.2003 Salı günü 25100 (Asl) sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.