Devreye Alma Öncesinde Makinalarda İş Güvenliği Kontrolü

“İki kez olan, üçüncü kez de olur”

“Hata yapmak kötüdür, ancak yinelenmesi daha kötüdür”.

(Japon Deyişleri)

 

Ülkemizde iş kazalarının tanımı ve kapsamı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 37. maddesinde belirtilmiştir.

Bazı kaynaklarda ise, (sıkça gördüğümüz çalışma ortamı gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde) “İş kazası, beklenmedik ani bir olaydır. İşin gelişmesini önler veya işi durdurur ” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir anlamda "kaza geliyorum demez"i çağrıştırıyor bu tanım. Oysa bugün biz biliyoruz ki “kaza geliyorum der”.

Bir iş kazası; insan, malzeme, makina, teçhizat (vinçler, istif makinaları vb.) ve zaman (üretim) kaybı faktörlerinden herhangi birini veya birkaçını birlikte kapsayabilir.

İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili (Çal.ve Sos.Güv.Bak.) Bölge Müdürlüğüne (İş K. m.77), o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu (Şube Md.) da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde (5510 s.Sos.Sig.Genel Sağ.Sigor.K.m.13) iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7) ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesi zorunludur .

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek zorunda kalınan kazaların sayısına bakıldığında son üç yılda, hemen hemen her yıl yaklaşık sekiz bin (8000) azaldığı görülmektedir (Bkz: Tablo:1) .

Tablo 1 : SGK’ya Bildirilen İş Kazalalrının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımı

 

Yıllar

İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımı

2007

2008

2009

Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi

28 066

24 392

19 301

Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi

13 105

13 263

11 392

Makinaların sebep olduğu kazalar

11 686

10 377

9 685

Kişilerin düşmesi

9 469

8 518

8 364

TOPLAM İŞ KAZASI SAYISI

80 602

72 973

64 316

(Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Bültenleri; 2007, 2008 ve 2009 yılı istatistik yılığı)

Bu tablodan çıkan sonuca bakarak iş kazası sayısında son üç yılda ciddi azalma olması, zorunlu sigortalı sayısının artmasına rağmen (Bkz:Tablo 2) genel olarak çalışma koşullarında (kısa sürede) iyileşmeler mi olmaktadır (?) sorusunu akla getirmektedir.

Tablo 2 : İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kayıpları

Sürekli İş Görmezlik ve Ölümler

Yıllar

 

2007

2008

2009

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş görmezlik

1 956

1 694

1 885

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümler

1 044

866

1 171

Zorunlu sigortalı sayısı

8 505 390

8 802 989

9 030 202

Sürekli iş görmezlik ve ölümle sonuçlanan iş kazaları sayısındaki (ciddi) artış (Bkz: Tablo 2), bizim işyerlerinde yaptığımız gözlemler, yukarıda belirtilen iyimserliğin doğru olamayacağını ortaya koymaktadır.

Acaba, iş kazası ve meslek hastalıkları son yıllarda resmi kurumlara daha az(mı) bildirilmekte, olanakların elverdiği ölçüde kazalılar işyerinde(mi) tedavi ettirilmekte?. Her halde çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarında (genel olarak) iyileşme olmamakta ki kayıp, acı ve ızdırap sayısı artmaktadır.

Oysa, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları olarak; “küçük ve büyük” iş kazası deyimlerinin yanıltıcı olduğunu işyeri yöneticilerine ve çalışanlara vurgulayıp duruyoruz. Çoğu durumlarda bu deyimler yersiz olarak büyük veya küçük yaralanmaları ( olay veya ciddi olayı) belirlemek için kullanılır. Kaza ve yaralanma bu şekilde birbirine karıştırılır ise, önemli yaralanma (ciddi olay) görülmeyen kazalar, küçük kazalar adı altında değerlendirilebilir (..ki çoğunlukla da resmi kurum istatistiklerine de girmezler) . Bu etki altında yalnız önemli yaralanmalarla birlikte olan kazalar incelenirse (araştırılırsa), çok değerli bilgiler gözden kaçar ve sonuç olarak, istatistikler yersiz olarak sınırlandırılmış, (işyeri ve ülke bazında) gerçek değerini kaybetmiş olur.

Bize göre iş kazası (yönetsel bir hatadır !) veya meslek hastalığının (olayın veya ciddi olayın) nedenini bulmak önemlidir. Hatanın nedenini kişiye zarar vermek için değil de, herkesin ders alması için araştırmak, yinelenmesini önlemeye çalışmak zorunludur.
Hatanın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için iki yol vardır; “tanımlama” ve “sorgulama”. Bunu yapabilmek için de kazaya “ramak kalma” , “olay”, “ciddi olay” – ciddi iş kazası’nın hepsinin kaydedilmesi (tanımlanması) gerekmektedir.

Hatanın nedenlerinin araştırılması için uygulanacak yöntem, önce hatayı tanımlamaktır. Bunun için (5N 1K) yöntemi uygulanır. (Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl +kim?) sorusu sorulur ve yanıtı alınır.
Hatanın nedenlerini araştırmak için kullanılan metod ise 5 Why ’s metodudur. Bu yöntem ; 5 kez niçin diye sorarak (iş kazası veya meslek hastalığı) sorunun köküne inilmesini sağlayan bir yoldur.

İş kazası(nın) bir veya bir kaç faktörü etkileyebileceğini (Ör: insan, malzeme, makina, teçhizat, üretim – zaman kaybı) belirtmiştik.

Bu nedenle, iş kazaları (ve meslek hastalılarının) önlenmesi çabalarında, yalnız yaralanma faktörü göz önünde tutulursa, çalışmalara yanlış bir yön verilmiş olur.

Sonuç ve öneriler

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili işçilere önerimizi üç ana madde de şöyle sıralayabiliriz: 1- İş Güvenliği kurallarına uyunuz (İlk önemli nokta, iş güvenliği kurallarına her alanda kesinlikle uymaktır). 2- Durdur – Çağır – Bekle (makinada bir arıza olduğunda derhal makinayı DURDUR, grup liderini (amirini) ÇAĞIR ve makinaya dokunmadan BEKLE. Asla problemi basit gibi görerek kendiniz müdahale etmeyiniz) 3- Küçük kazalar da önemlidir (En küçük yaralanmada bile derhal grup liderinizle (amirinizle) temasa geçerek sağlık birimine başvurunuz).

 

Şekil 1 : Heinrich Üçgeni (Heinrich’in orjinal baskısından)

Endüstriyel iş güvenliği’nin öncülerinden Herbert William Heinrich’in ABD’de 1931 yılında yayınladığı (Endüstriyel Kazaların Önlenmesi – Bilimsel Yaklaşım ‘kitabında ) 1500 araştırma sonucu; 1 önemli – ciddi kazanın alltında 29 küçük kaza(hafif yaralanma), 300 yaralanmasız kaza – ramak kalma olduğunu saptamıştır (Bkz: Şekil 1). (Bird’in yine ABD’de ve 1969’da 21 iş kolunda 297 araştırmada incelediği 1 753 498 kaza’da vardığı sonuç; 1 önemli kazanın altında: 10 küçük – hafif kaza, 30 malda hasar ve 600 ramak kalma olayı – Tye / Pearson’ın İngiltere’de 1975 yılında yayınladığı 2000 araş. Sonucu incelediği 1 000 000 kaza’davardığı sonuç; 1 önemli kazanın altında 3 küçük – hafif kaza (3 güne kadar işe gelmeme), 50 ilk yardım gerektiren kaza, 80 sadece hasarla sonuçlanan kaza – olay, ve 400 ramak kalma olayı olmaktadır).

Kaza analizleri, yaralanmaya neden olan her kaza başına , yaralanma olmadan meydana gelmiş, RAMAK KALMIŞ, KIL PAYI ATLATILMIŞ, verilmiş sadakam varmış dedirtmiş pek çok kazanın olduğunu göstermektedir.

Kazaların önlenmesinde, bu oranlar ayrı bir önem taşır. Bu oranlar sadece yaralanmalar ile ve insan gücü kaybına değil, aynı zamanda malzeme, teçhizat ve makina hasarları ile, üretim – zaman kayıplarının önlenmesi zorunluluğu gösterir.

Mademki güvensiz koşullar ve güvensiz davranışlar kontrol edilebilen durumlardır. O halde , işyeri yönetim kademesi , kaza meydana getiren durumları yaralanma oluşmadan çok önce kontrol edebilme ve önleme olanağına sahiptir.

Bu bağlamda İşyeri yönetimine önerimiz ise ;

Çalışmakta olan veya devreye yeni alınan veya 4M (MAN (adam) MATERIAL (malzeme), MACHINE (makine) ve METHOD (metod) maliyet denetimi) değişikliği uygulanan makinalarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından herkesin herşeyi tam ve eksiksiz kontrol etmesini sağlayarak gerekli olan asgari güvenliği sağlamak için işyerlerinde uygulanabilecek (aşağıdaki) kontrol listesi ve yöntemini işyerinizde uygulayınız.

Listedeki her bir soruya:

1 – Ekipmanın dizaynını yapan bölüm (Mühendislik Bölümü), Ekipmanı kullanacak olan bölüm (üretim / imalat bölümü) ve İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ayrı ayrı cevaplandıracaktır.

2-Değerlendirmelerde aşağıda belirtilen özel işaretler kullanılacaktır.

0……. Uygun

X …… Uygun değil

 ……. Değerlendirmeye alınmayacak

 …. Geliştirilmeli

   …. Diğerleri. (Bu durumda problemin çok çabuk çözülmesi – tamir edilmesi gerekmektedir.

3-Çalışma yasalarının öngördüğü hükümler koyu renkli yazılmıştır.

4-Çalışma yasalarında öngörülen maddeler tam ve eksiksiz olmalıdır.

5- Kontrol formunda sorulara “0” işareti ile belirtilenler kontrol öncesi veya kontrol sırasında üretim grubu ile birlikte değerlendirilecektir.

Değerlendirme

Çalışma yasalarında öngörülen hükümlerde eksiklik varsa giderilinceye kadar çalışmaya izin verilmez.

MAKINA / EKIPMAN ADI:

Ekipmanın Dizaynını Yapan Bölüm

Ekipmanı Kullanacak Bölüm

İş Güvenliği Birimi

Bulgular ve Önlemelr

Ekipman

Kontrol Noktaları

 

 

 

 

Koruyucu Kapaklar

Dönen parçalar korunmuş mu?

 

 

 

 

 

Kayan parçalar korunmuş mu?

 

 

 

 

 

Zincir, dişli, kayış, kasnak gibi aktarma sistemleri korunmuş mu?

 

 

 

 

 

Koruyucular makinayı kapatacak , tehlikeyi önleyecek kadar büyük mü?

 

 

 

 

 

Çarpınca / değince yanılabilecek yüksek sıcaklıklı yer var mı? Varsa korunmuş mu?

 

 

 

 

 

Bakım / onarım açısından parçalar kolaylıkla sökülüp takılabilecek durumda mı?

 

 

 

 

 

Girilmemesi gereken yerler için limit swich veya emniyet anahtarı var mı?

 

 

 

 

 

Koruyucular güvenli mi? Uygun mu?

 

 

 

 

 

Gereken yerler (şaft kovanı gibi) tozdan korunmuş mu?

 

 

 

 

Çalışma Platformu, Korkuluk, Acil Sistemler

Girmenin veya geçmenin tehlikeli olduğu yerlerde önleyici korkuluk ve uyarı var mı?

 

 

 

 

 

Girilmeyecek veya geçilmeyecek yerler için tek bir yatay korkuluk (bar)yeterli değildir. Bu tür korkuluk uygulanan yerler var mı?

 

 

 

 

 

Korkuluk gerektirecek yükseklikte ( 2 m) çalışma var mı? Varsa korkuluk var mı?

 

 

 

 

 

Çalışma platformu yeterli genişlikte mi?

 

 

 

 

 

Çalışma platformu gereken yer var mı?

 

 

 

 

 

Korkuluklarla makinalar arasındaki boşluklar yeteri kadar geniş mi?

 

 

 

 

 

Korkuluk yüksekliği yeterli mi? (90-110 cm)

 

 

 

 

 

Acil durdurma için ayak pedalları koruyuculu mu ? Acil durdurma sistemleri var mı ? Uygun mu?

 

 

 

 

Basamaklar, Merdivenler

Merdivenin eğimi 45 dereceden az mı?

 

 

 

 

 

Kaymayı önleyecek malzeme gerekli mi ? Gerekiyorsa var mı?

 

 

 

 

 

Giriş ve çıkışa müsaade edilmeyen yerlerde gerekli yasak uyarı yazısı var mı?

 

 

 

 

 

Merdiven basamakları düzgün ve güvenli mi? Basamaklarda ön veya arkada çıkıntı var mı?

 

 

 

 

 

Gemici merdiveni 2,5 m’den yüksek ise etrafında koruyucu kafesi var mı?

 

 

 

 

Çıkıntılı Kısımlar

Gereksiz çıkıntılar var mı?

 

 

 

 

 

Sivri köşeli yerler var mı?

 

 

 

 

 

Bütün sivri köşeler 30 mm’lik çapla yuvarlatılmış mı?

 

 

 

 

 

Çalışanın çarpabileceği yerler özel olarak, süngerli veya benzer yumuşak malzeme ile korunmuş mu?

 

 

 

 

Renkler, Uyarı işaretleri

Gereken yerler – sarı / sarı siyah renge boyanmış mı?

 

 

 

 

 

Tehlikeyi belirten – gösteren işaretler var mı?

 

 

 

 

 

Açılma yönleri ok işareti ile belirtilmiş mi?

 

 

 

 

Yerleşme, Konum, Vana, Açıklık vb.

Geçiş yollarında engelleyici bir şey var mı?

 

 

 

 

 

Açıklıklar çok geniş veya dar mı?

 

 

 

 

 

Fittingler gevşşek veya dengesiz mi?

 

 

 

 

 

Eksik fitting var mı?

 

 

 

 

 

Hatalı yerleşmiş fitting var mı?

 

 

 

 

Borulama – Elektrik Donanımı

Boru donanımları çalışma bakım / onarım yönünden uygun ve güvenli yerleştirilmiş mi?

 

 

 

 

 

Gevşek – dengesiz fitting var mıdır?

 

 

 

 

 

Gereksiz diye düşünülen itme veya çekme var mı?

 

 

 

 

 

Borular arasındaki açıklık yeterli mi? (Vana yerleşimi – Bakım / onarım – çalışma nedeniyle)

 

 

 

 

 

Borulardaki basıncı boşaltabilmek mümkün mü?

 

 

 

 

 

Borular sıcak mı? Yanma riski var mı? Varsa korunmuş mu? Yalıtılmış mı?

 

 

 

 

 

Elekltrik kaçağı olabilir mi? Topraklama var mı? Güvenli mi) Decvre kesici var mı?

 

 

 

 

 

Statik elektriği önlemek için gereken yapılıyor mu?

 

 

 

 

Elektrik paneli

Panel üzerinmdeki her düğmenin fonksiyonu açık olarak gösterilmiş mi?

 

 

 

 

 

Elektrik paneli doğru ve güvenli yere mi yerleştirilmiş?

 

 

 

 

 

Elektrik kesilince makinada – harekette karşılaşılan bir problem var mı?

 

 

 

 

 

Panellerin yerine göre düşmesini devrilmesini önleyecek sistem var mı?

 

 

 

 

 

Acil durdurma sistemi var mı?

 

 

 

 

Alarm ve Acil Durdurma Sistemleri

Acil durdurmalar yeterli sayıda mı?

 

 

 

 

 

Yeterli devre kesici var mı ve iyi çalışıyorlar mı?

 

 

 

 

 

Alarm zili – ışığı gereken yer var mı?

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli bölgelerden geçişi engelleyen fotosel sistem veya mat-swich gerekli mi? Gerekiyorsa var mı?

 

 

 

 

Çalışma Sistemi

Çalışanın takılabileceği bir durum var mı?

 

 

 

 

 

Başını çarpabileceği bir yer var mı? (Yükseklikler yeterli mi?)

 

 

 

 

 

Düşülebilecek kayılabilecek bir yer / durum var mı?

 

 

 

 

 

İç güç kullanarak (zorlanarak mı) yapılıyor ? Özel araç gerekli mi?

 

 

 

 

 

Hatalı çalışma yapılabilir mi?

 

 

 

 

 

Yeteri kadar araç / gereç var mı ve yerli yerinde mi?

 

 

 

 

 

Ayakta çalışılacak zaminlerde tehlikeyi önleyecek şekşilde güvenlik sağlanmış mıdır?

 

 

 

 

 

Çalışma alanı değiştirilmesinde geçişler ve yeni alan yeteri kadar güvenli mi?

 

 

 

 

 

Makina bakımı, ayarlar ve yağlama yapılırken çalışılan alan sağlam ve güvenli mi?

 

 

 

 

 

Makina ve çevresinin temizliği veya bileşenlerinin deişimi sırasında tehlikeli bir durum var mı*

 

 

 

 

 

Çalışma tek başına ve tecrit edilmiş olarak yapılıyor (bu gibi durumlarda çalışanın kazaya uğraması halinde kendini kurtarması zor olabilir)

 

 

 

 

Gürültü

Montajı yeni yapılan makinalarda 1m uzağında gürültü düzeyi 80 dB(A)’dan az mı?

 

 

 

 

 

Aşağıya tehlikeli bir şekilde düşebilecek herhangi birşey var mı?

 

 

 

 

 

Herhangi bir anormal ağırlık – hız – basınç vb. durumlar var mı?

 

 

 

 

 

Zemin düz ve engebesiz mi?

 

 

 

 

 

Bir kimsenin sıkışabileceği veya arasında kalabileceği tehlikeli bir kısım var mı?

 

 

 

 

 

İş yerinde kullanılan laser ışınlarının gücü 0.5 mm Watt’tan daha az mı ? Güvenlik Uyarıları yazılmış mı?

 

 

 

 

Bitiminde Güvenlik Denetimi

Tarih                                                             Denetleyenler:

 

 

Bulgular:

Ekipmanı Kullanacak Bölüm.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Alınacak ilave önlemler:

Ekipmanın Dizaynının Yapan Bölüm

Tarih

 

 

 

Bitirmek için planlanan

Tamalanmış